Category

میزبانی

Category

خوب، شما از میزبانی مشترک استفاده می کنید، تا زمانی که سایت شما شروع به رشد و ترافیک زیادی دریافت کند. این زمانی است که همه چیز شروع به اشتباه می کند، وب سایت آویزان است، با هوا می ماند و شما فکر می کنید: چه کاری باید انجام دهید؟ پاسخ: میزبانی وب VPS! بله، میزبانی مشترک می تواند خوب باشد، زمانی که شما فقط یک وب سایت را راه اندازی کرده یا یک وب…